Studia podyplomowe - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Idea i cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr mogących skutecznie sprostać wyzwaniom nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do podjęcia fachowej opieki nad zabytkami, sporządzania naukowej dokumentacji muzealnej i konserwatorskiej, programów opieki nad zabytkami. Praktyczne ćwiczenia z zakresu zabytkoznawstwa pomogą uzupełnić wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i architektury. Ideą studiów jest także przygotowanie do swobodnego poruszania się w przepisach prawnych, państwowych i kościelnych, regulujących ochronę zabytków i pracę muzeów oraz przygotowanie projektów i pism celem pozyskania środków unijnych. Program studiów podzielony został na dwie specjalizacje przygotowujące do sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi i pracy w muzeum – muzealnictwo oraz przygotowującą do opieki na zabytkami architektury i budownictwa. Zajęcia prowadzone przez specjalistów, pracowników urzędów konserwatorskich i muzeów pozwolą na praktyczne zapoznanie się z działalnością tych instytucji.


Warunki przyjęcia
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających podstawową wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki. Adresowane są przede wszystkim do osób przygotowujących się do pracy w urzędach ochrony zabytków i szeroko pojętych dóbr kultury, muzeach, instytucjach kultury, administratorów obiektów zabytkowych, instytucji czy firm zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji konserwatorskiej, projektowej, programami opieki nad zabytkami oraz pracowników instytucji samorządowych chcących uzupełnić swoje kwalifikacje.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego. Muzealnictwo i zabytki architektury” zyska:
• przygotowanie do pracy w instytucja zajmujących się ochroną zabytków i muzeach
• przygotowanie do szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami
• umiejętność przygotowywania fachowych i naukowych dokumentacji z zakresu ochrony zabytków, prac i nadzorów konserwatorskich, programów opieki nad zabytkami
• umiejętność nowoczesnego zarządzania obiektami zabytkowymi i kierowania placówkami muzealnymi
• poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie historii sztuki, architektury i rzemiosł artystycznych
• umiejętność poruszania się po rynku antykwarycznym


Program studiów
Przedmioty ogólne:
• Historia sztuki w zarysie
• Historia architektury i budownictwa w zarysie
• Pojęcie dziedzictwa kulturowego i ochrona wartości kulturowych
• Ogólne aspekty prawne ochrony dziedzictwa kulturowego
Specjalizacja muzealnictwo i ochrona zabytków ruchomych
• Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa
• Zarys rozwoju rzemiosł artystycznych
• Muzeum – typologia, zarządzanie, pozyskiwanie środków unijnych, aspekty prawne ochrony zabytków ruchomych
• Zabytkoznawstwo
• Malarstwo, rzeźba
• Rzemiosło artystyczne – złotnictwo, ceramika i szkło, tkanina, meblarstwo
• Grafika
• Naukowe opracowanie zbiorów zabytków ruchomych, fotografia dokumentalna (zabytki ruchome)
• Wybrane zagadnienia z konserwacji dzieł sztuki. Profilaktyka konserwatorska
• Wystawiennictwo
• Rynek antykwaryczny
• Seminarium dyplomowe
Specjalizacja ochrona zabytków architektury i budownictwa
• Zagadnienia z historii i teorii ochrony zabytków
• Dawne techniki budowlane i problematyka konserwatorska
• Dokumentacja konserwatorska, dokumentacja zabytków architektury i budownictwa, fotografia dokumentalna (zabytki architektury i budownictwa)
• Prawne aspekty ochrony zabytków architektury i budownictwa. Programy opieki nad zabytkami. Instytucje i struktury administracji publicznej polskiej i europejskiej związane z ochroną zabytków
• Wybrane zagadnienia z konserwacji i rewitalizacji zabytków architektury i budownictwa
• Problemy rewitalizacji zabytkowych zespołów architektonicznych, układów urbanistycznych i krajobrazowych
• Ochrona i rewitalizacja architektury przemysłowej, zabytków techniki i fortyfikacji
• Zarządzanie zabytkowymi obiektami. Polskie i międzynarodowe programy i fundusze pomocowe
• Seminarium dyplomowe


Forma zajęć: Wykłady, warsztaty, ćwiczenia w terenie
Forma zaliczenia: obrona pracy dyplomowej
Czas trwania: 2 semestry
Ilość godzin: 260
Cena: 4400 zł
więcej: www.podyplomowe.wsg.byd.pl