E-learning

Tytuł kursu : Zarządzanie procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych

O kursie:
Kurs e-learningowy „Zarządzanie procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych” zawiera podstawowe informacje z zakresu: zarządzania projektami, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, ochrony środowiska obszarów zdegradowanych, dziedzictwa kulturowego terenów poddanych rewitalizacji oraz planowania przestrzennego.

Organizacja kursu:
Kurs został podzielony na 5 modułów porządkujących najważniejsze zagadnienia. W ramach każdego modułów wydzielone zostały mniejsze jednostki lekcyjne, które odnoszą się do bardziej szczegółowych kwestii. Po każdym bloku tematycznym uczestnik kursu sprawdza swoją wiedzę, rozwiązując test. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania pozwala przejść do kolejnego etapu.
Łączny czas na zapoznanie się z kursem oraz przejście przez wszystkie moduły został przewidziany na około 150 godzin.

Cel kursu:
Celem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć i mechanizmów związanych z zagadnieniami zarządzania procesem rewitalizacji. Ponadto kurs ma przygotować uczestników do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerów do spraw zarządzania projektami rewitalizacyjnymi. Jest to zawód, który wymaga szerokiej wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania, znajomości gospodarki nieruchomości oraz gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Finalnym celem kursu jest osiągnięcie przez jego uczestników umiejętności tworzenia projektów rewitalizacji, a następnie umiejętne nimi zarządzanie, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Beneficjenci:
Kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem projektami rewitalizacyjnymi, studentów kierunków związanych z rewitalizacją, radnych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych inwestowaniem, geografów, projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa.