Pracownia Projektów Rewitalizacji

Logo Pracowni Projektów RewitalizacjiPracownia Projektów Rewitalizacyjnych jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną oraz popularyzatorską w sferze szeroko i kompleksowo rozumianej rewitalizacji miast i obszarów wiejskich poprzez:

  • prowadzenie badań, analiz i interdyscyplinarnych studiów w zakresie szeroko rozumianej problematyki rozwoju, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich
  • popieranie i rozwijanie edukacji oraz działań w zakresie rewitalizacji
  • upowszechnianie i kształtowanie znaczenia rewitalizacji dla funkcjonowania
  • i rozwoju miast oraz obszarów wiejskich
  • popularyzację i promocję dobrych praktyk w zakresie osiągnięć rewitalizacji
  • interdyscyplinarną, twórczą wymianę wiedzy i doświadczeń na temat problematyki rozwoju rewitalizacji
  • inspirowanie i integrację różnych „aktorów” (środowisk) procesu rewitalizacji w celu podejmowania wspólnych, kompleksowych działań
  • współpracę z podmiotami reprezentującymi wszystkie sektory życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego przy programowaniu, inicjowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych
  • podejmowanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych istotnych dla sprawnego, efektywnego i społecznie akceptowanego procesu rewitalizacji

Pracownia Projektów Rewitalizacyjnych jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.