Studia podyplomowe - Zarządzanie Projektami Rewitalizacji

Zakres specjalności obejmuje kształtowanie umiejętności tworzenia oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, w tym zarządzania terenami poprzemysłowymi oraz zdegradowanymi. Dynamiczny postęp techniczny zmusza do zajmowania nowych przestrzeni lub modernizacji już zagospodarowanych. Zjawisko to nabiera obecnie szczególnego znaczenia w wielu aglomeracjach w Polsce, a także i w całej Europie, gdzie niektóre miasta borykają się z wieloma problemami związanymi z zabudową. Duża ilość terenów zdegradowanych, olbrzymi wpływ przemysłu na krajobraz, zmiany w ukształtowaniu terenu oraz konieczność przebudowy infrastruktury wymagają specjalistów z zakresu problematyki rewitalizacji. Współczesne uwarunkowania spowodowały zapotrzebowanie na nowych specjalistów – menedżerów do spraw zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, którzy skutecznie mogliby tworzyć projekty rewitalizacji, a następnie umiejętnie nimi zarządzać zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania, znajomości gospodarki nieruchomości oraz gospodarki przestrzennej oraz wiedzy z zakresu architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, nauk społecznych, ekonomicznych, a także prawnych.

Cel:
Studia mają za zadanie kształtowanie umiejętności tworzenia oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, w tym zarządzania terenami poprzemysłowymi oraz zdegradowanymi. Program studiów obejmuje wykłady z zakresu współczesnych problemów rozwoju i rewitalizacji miast w Europie i w Polsce. Szczególnie uwzględniają one zagadnienia związane z zarządzaniem projektami rewitalizacyjnymi, urbanistyką, procesami degradacji i dezfunkcjonalizacji obszarów zurbanizowanych oraz metody i instrumenty skierowane na pokonywanie tych zjawisk. Obok wykładów, program studiów obejmuje znaczną liczbę zajęć seminaryjno-warsztatowych, skierowanych na realizację zadań analitycznych i koncepcyjnych w zakresie planowania rewitalizacyjnego oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są dla osób zainteresowanych zarządzaniem projektami rewitalizacyjnymi, radnych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych inwestowaniem, geografów, projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa, absolwentów kierunków zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska itp.

Kadra:
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, wykładowców z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (wykłady na zaproszenie) oraz praktyków z Europy Centralnej i z Polski (wykłady na zaproszenie). Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała innowacyjny program nauczania przy zastosowaniu nowoczesnej metody nauczania za pomocą e – learningu. Studia dają możliwość nauki nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego zarządzania projektami rewitalizacyjnymi.

Ramowy program studiów:
Podstawy zarządzania
Zarządzanie projektem
Zarządzanie nieruchomościami
Urbanistyka operacyjna. Zarządzanie rozwojem przestrzennym
Aspekty finansowo-ekonomiczne projektów rewitalizacyjnych
Źródła finansowania projektów
Procesy rewitalizacji obszarów zdegradowanych
Europejskie programy i projekty rewitalizacji obszarów zdegradowanych
Prawne aspekty procesów rewitalizacyjnych
Ochrona środowiska obszarów zdegradowanych
Społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji
Casy study/ spotkania z ekspertami, praktykami
Seminarium dyplomowe
Formy zaliczenia:
egzamin pisemny - test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa
Liczba godzin: 240
Czas trwania studiów: 2 semestry

 

http://www.cobraman-ce.eu/Home/Projectcontentandexpectedresults/tabid/58/Default.aspx