Cobraman - Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities

Tytuł projektu:
Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities
Akronim: Cobraman
Obszary interwencji: Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej, 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej
Źródło finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budżet: 3.624.696,00 €, udział EFRR 82,33% (2.984.381,60€)
Okres realizacji: grudzień 2008 – listopad 2011

Partnerzy projektu:

 • Miasto Bydgoszcz (Polska) Partner wiodący projektu
 • Miasto Stuttgart (Niemcy)
 • Miasto Most (Republika Czeska)
 • Miasto Usti nad Łabą (Republika Czeska)
 • Miasto Kranj (Słowenia)
 • SIPRO – Agencja Rozwoju Regionalnego w Ferrarze (Włochy)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Polska)
 • Uniwersytet Techniczny VSB w Ostrawie (Republika Czeska)
 • Instytut Planowania Urbanistycznego Republiki Słowenii Lublana (Słowenia)


Cele projektu:

 • wypracowanie koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi
 • stworzenie nowego stanowiska pracy „menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych na obszarach poprzemysłowych

Główne obszary działań projektowych
WP1: Zarządzanie i koordynacja
WP2: Komunikacja i Promocja
WP 3:Baza wiedzy i wspieranie decyzji
WP4:Menażerd do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych (Brownfield Manager)
WP5: Tereny Pilotażowe
WP6: Europejska Szkoła Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi


Baza wiedzy i wspieranie decyzji

 • studia i analizy dotyczące problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie.Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie projektów, programów i inicjatyw lokalnych podejmowanych w ramach Europejskich Programów Pomocowych (Interreg, 5 i 6 Program Ramowy),
 • opracowanie i udostępnienie bazy danych zwierającej informacje o projektach rewitalizacji terenów poprzemysłowych realizowanych w krajach Europy Centralnej,
 • opracowanie i wydanie „Przewodnika Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi”.

Menadżer ds. Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych

 • stworzenie nowego profilu zawodowego: menadżer procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych (Brownfield Manager) . Opis kompetencji zawodowych, profilu zawodowego, zadań.
 • opracowanie kompleksowego programu szkoleń pn. menadżer ds. rewitalizacji, przeprowadzenie pilotażowego cyklu szkoleń

Tereny pilotażowe

 • wyznaczenie obszarów pilotażowych w miastach uczestniczących w projekcie
 • opracowanie kluczowych dokumentów/planów zarządzania dla wyznaczonych obszarów
 • przeprowadzenie lokalnych działań pilotażowych

Europejska Szkoła Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi

 • opracowanie i wdrożenie programu międzynarodowych studiów magisterskich w zakresie zarządzania terenami poprzemysłowymi (akredytacja Czeskiego Ministerstwa Edukacji)
 • opracowanie i wdrożenie oferty dydaktycznej w zakresie zarządzania terenami poprzemysłowymi: studia podyplomowe, kurs e-learningowy

Tereny pilotażowe

Bydgoszcz (Polska)
Śródmiejski teren poprzemysłowy (pofabryczny) nad rzeką Brdą
Działania: rozpoznanie i ocena stopnia/stanu zanieczyszczenia/skażenia gruntu, remediacja terenu z wykorzystaniem innowacyjnych metod, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (remediacja terenów poprzemysłowych)
Stuttgart (Niemcy)
Teren dawnych zakładów petrochemicznych, gazowania
Działania: stworzenie całościowej idei i wizji dla obszaru pilotażowego ,opracowanie planu zarządzania dla terenu pilotażowego, kampania marketingowo-promocyjna, zwiększenie wartości ekonomicznej/inwestycyjnej gruntów poprzemysłowych (marketing i komunikacja)
Most (Czechy)
Teren dawnej kopalni odkrywkowej oraz parku maszynowego
Działania: przeprowadzenie kompleksowych analiz terenu (środowiskowych, technicznych, ekonomicznych, inwestycyjnych ), opracowanie planów marketingowych, inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacji (planowanie przestrzenne urban planning)
Kranj (Słowienia)
Tereny pokolejowe, główny dworzec kolejowy
Działania: opracowanie planu zagospodarowania (dokumentacji planistycznej) dla terenu głównego dworca kolejowego. Stworzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych inwestorów (Investor Contact Point)
Ferrara (Włochy)
Comacchio, teren dawnej cukrowni
Działania: ocena możliwości wykorzystania nowych technologii opartych na energii odnawialnej oraz synergii w rewitalizacji terenów poprzemysłowych, opracowanie strategii komunikacji w procesie rewitalizacji, opracowanie dokumentacji (finansowej, środowiskowej) dotyczącej terenu pilotażowego oraz biznes planu
Usti nad Labem (Czechy)
Działania: Stworzenie rejestru zwierającego wykaz terenów poprzemysłowych w mieście stanowiących potencjalne tereny inwestycyjne, ewidencja (baza) terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem GIS (komunikacja i marketing)

więcej na stronie www.cobraman-ce.eu