Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim

1. Cel studiów

Zakres tematyczny studiów podyplomowych ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w jednostkach zajmujących się projektami dotyczącymi kształtowania i zagospodarowywania terenów zieleni oraz ochrony krajobrazu a także w jednostkach realizujących programy w zakresie historyczno-konserwatorskiej ochrony zabytkowych założeń zieleni i metod ich odtwarzania.

2. Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

Studia mają charakter ogólnopolski i skierowane są zarówno do osób zawodowo związanych z projektowaniem, zakładaniem i urządzaniem terenów zielonych, jak i wszystkich zainteresowanych projektowaniem zieleni miejskiej. Warunkiem przyjęcia jest konieczność legitymowania się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). Ostateczne decyzje dotyczące przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Komisja Kwalifikacyjna obejmująca przedstawicieli władz Instytutu Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

3. Korzyści dla studentów

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie przygotowany do wykonywania projektów zieleni z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia zabytkowego oraz do projektowania różnego rodzaju prac inwentaryzacyjnych i rewaloryzacji terenów zielonych z poszanowaniem przepisów prawnych i zasad etycznych. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność kształtowania zieleni w oparciu o bieżące wytyczne zawarte w planach regionalnych i miejscowych zagospodarowania przestrzennego, co stanowi dodatkowe przygotowanie do współpracy ze specjalistami innych dyscyplin mających wpływ na modyfikację przestrzeni miejskiej.

4. Uzyskiwane uprawnienia, kwalifikacje, dodatkowe certyfikaty…

Absolwenci studiów podyplomowych po obronie pracy dyplomowej otrzymują  dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów: „Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim” z potwierdzeniem zakresu treści programowych.

5. Wykładowcy (sylwetki)

Wykładowcy studiów są znakomitymi pracownikami naukowymi z dużym doświadczeniem dydaktycznym w prowadzeniu zajęć na kursach doskonalących wiedzę i umiejętności praktyczne z poszczególnych dziedzin. Jako specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową, potrafią w skuteczny sposób przekazywać swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując do tego celu pokazy multimedialne oraz aktywną formę ćwiczeń.

6. Program studiów – ramowy i szczegółowy (*)

Przedmioty i zagadnienia

I. Kształtowanie krajobrazu w skali planów regionalnych i miejscowych. a. znaczenie funkcjonowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. b. zasady kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

II. Rewitalizacja terenów zielonych i przestrzeni publicznych. a. Tereny zielone w miastach jako przedmiot działań rewitalizacyjnych. b. Portfolio terenów zielonych i przestrzeni publicznych. c. Przemiany krajobrazu miejskiego. d. Współczesne formy kształtowania miejskich terenów zielonych w procesie rewitalizacji – inspiracje. e. Placemaking. f. Case study.

III. Kartograficzne i teledetekcyjne źródła informacji o terenie.
a. Właściwości źródeł informacji o terenie.
b. Zasady kartometrii.
c. Układy współrzędnych i ich pomiar na mapie topograficznej.
d. Rzeźba terenu i pokrycie terenu – znaki kartograficzne.
e. Podstawowe właściwości informacyjne zdjęć lotniczych i satelitarnych. f. Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych.

IV. Podstawy kształtowania i projektowania terenów zielonych.
a. Klasyfikacja terenów zielonych.
b. Zasady projektowania i obsadzania terenów zielonych.
c. Walory drzewostanu.
d. Trawniki i rośliny okrywowe.
e. Kształtowanie i funkcje żywopłotów.

V. Ekonomiczne zagadnienia projektowania zieleni.
a. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem terenów zieleni miejskiej.
b. Elementy kosztorysowania w projektowaniu zieleni miejskiej.
c. Koszty rozwoju terenów zieleni miejskiej.
d. Ocena ekonomicznej efektywności rozwiązań przestrzennych.

VI. Prawne aspekty projektowania zieleni.
a. Przepisy i wymogi prawne zawarte w ustawach i rozporządzeniach.

VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
a. Zieleń w mieście na przestrzeni wieków.
b. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych.
c. Zasady konserwacji ogrodów.

VIII. Komputerowe wspomaganie projektowania zieleni.
a. Grafika komputerowa w projektowaniu zieleni.
b. Komputerowa modyfikacja walorów krajobrazowych.

IX. Projektowanie form małej architektury miejskiej na terenach zielonych.
a. Typy form małej architektury.
b. Relacja pomiędzy małą architekturą a ekspozycją i kompozycją zieleni.

X. Przestrzenna zmienność gleb w krajobrazie przyrodniczym.
a. Typy gleb stref klimatycznych świata.
b. Specyfika i zmienność profilowa gleb.
c. Ochrona i rekultywacja gleb.

XI. Seminarium dyplomowe – opracowanie pracy dyplomowej –projektu zagospodarowania wybranego terenu, jego rewitalizacji, rewaloryzacji lub rekompozycji.

 1. Sylabusy poszczególnych przedmiotów ( wg wzoru w załączniku nr 1) – te sylabusy są konieczne do dostarczenia dopiero przed rozpoczęciem się konkretnych studiów, przygotowywane przez prowadzących.
 2. Forma zaliczenia: 1. Testy z poszczególnych przedmiotów 2. Praca dyplomowa
 3. Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 240 (90h wykładów + 150h warsztatów) Cena: ? zł (*)  Wzór programu studiów

 1. 1. Nazwa kierunku studiów podyplomowych:
L.p. Przedmioty Liczba godzin przedmiotu (h) Podstawowe formy aktywności (wykład, warsztat,ćwiczenia, casy study itp.)
 1. 1.
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie krajobrazu w skali planów regionalnych i miejscowych
 • źródła stanowiące materiał do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego terytorium gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • krajobraz fizycznogeograficzny i kulturowy – struktura i funkcjonowanie
24 Wykład (12h), ćwiczenia (12h),
2. Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja terenów zielonych i przestrzeni publicznych
 • Tereny zielone w miastach jako przedmiot działań rewitalizacyjnych
 • Portfolio terenów zielonych i przestrzeni publicznych
 • Przemiany krajobrazu miejskiego
 • Współczesne formy kształtowania miejskich terenów zielonych w procesie rewitalizacji – inspiracje
 • Placemaking
 • Casy study
32 Wykład (20h), ćwiczenia (6h), casy study (6h)
3. Nazwa przedmiotu: Kartograficzne i teledetekcyjne źródła informacji o terenie
 • Właściwości źródeł informacji o terenie
 • Zasady kartometrii.
 • Układy współrzędnych i ich pomiar na mapie topograficznej.
 • Rzeźba terenu i pokrycie terenu – znaki kartograficzne.
 • Podstawowe właściwości informacyjne zdjęć lotniczych i satelitarnych.
 • Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych.
12 Wykład (8h), ćwiczenia (4h),
4. Nazwa przedmiotu: Podstawy kształtowania i projektowania terenów zielonych
 • § Klasyfikacja terenów zielonych.
 • Zasady projektowania i obsadzania terenów zielonych.
 • Walory drzewostanu.
 • Trawniki i rośliny okrywowe.
 • Kształtowanie i funkcje żywopłotów.
 • Oznaczenia graficzne w projektowaniu terenów zielonych.
 • Ćwiczenia terenowe: dendrologia, zespoły roślinne.
 • Koncepcja ogrodu przydomowego.
 • Projekt enklawy zieleni w zabudowie wielorodzinnej.
 • Projektowanie zieleni w krajobrazie otwartym.
44 Wykład (14h), ćwiczenia (30h),
5. Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne zagadnienia projektowania zieleni
 • Projektowanie zieleni miejskiej a zrównoważony rozwój.
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem terenów zieleni miejskiej.
 • Elementy kosztorysowania w projektowaniu zieleni miejskiej.
 • Koszty rozwoju terenów zieleni miejskiej.
 • Ocena ekonomicznej efektywności rozwiązań przestrzennych.
 • Finansowanie rozwoju terenów zieleni miejskiej.
24 Wykład (8h), ćwiczenia (16h),
6. Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty projektowania zieleni
 • Przepisy i wymogi prawne zawarte w ustawach i rozporządzeniach: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, prawo ochrony przyrody, prawo ochrony środowiska.
6 Wykład (6h),
7. Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Zieleń w mieście na przestrzeni wieków.
 • Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych.
 • Zasady konserwacji ogrodów.
10 Wykład (6h), ćwiczenia (4h),
8. Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania zieleni
 • Grafika komputerowa w projektowaniu zieleni.
 • Komputerowa modyfikacja walorów krajobrazowych.
40 ćwiczenia (40h),
9. Nazwa przedmiotu: Projektowanie form małej architektury miejskiej na terenach zielonych
 • Typy form małej architektury.
 • Relacja pomiędzy małą architekturą a ekspozycją i kompozycją zieleni.
14 Wykład (6h), ćwiczenia (8h),
10. Nazwa przedmiotu: Przestrzenna zmienność gleb w krajobrazie przyrodniczym
 • Typy struktur pokrywy glebowej a typ krajobrazu.
 • Główne typy gleb stref klimatycznych świata.
 • Specyfika gleb różnych ekosystemów.
 • Zmienność profilowa gleb.
 • Wybrane właściwości  fizyko- chemiczne gleb.
 • Ochrona gleb.
 • Rekultywacja gleb zdegradowanych
14 Wykład (10h), ćwiczenia (4h),
11. Seminarium dyplomowe – opracowanie pracy dyplomowej –projektu zagospodarowania wybranego terenu, jego rewitalizacji, rewaloryzacji lub rekompozycji. 20 ćwiczenia (20h),