REWITALIZACJA I RECYKLING PRZESTRZENI


O KIERUNKU:

Rewitalizacja i recykling przestrzeni poprzez tworzenie kreatywnych miejsc i przestrzeni stanowi wiodącą tendencję rozwojową miast XXI wieku i ich prosperity. Kreatywne miejsca i przestrzenie to przyszłość miast - przyciągają bowiem twórcze jednostki, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy, dostosowując go do globalnych uwarunkowań ekonomicznych i wdrażając nowatorskie rozwiązania przestrzenno - funkcjonalne.

W erze kreatywności i konkurencyjności coraz większą rolę odgrywają projekty i działania zmierzające do nadania współczesnych funkcji, wartości przestrzeniom i obiektom zdekapitalizowanym. Celem tych przedsięwzięć jest przede wszystkim tworzenie ofert dla nowych stylów życia oraz kreatywnego środowiska, a także zwiększenie atrakcyjności miejsc dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Projekty rewitalizacji przestrzeni stanowią punkt wyjścia dla dalszych inwestycji oraz są instrumentem marketingu danego obszaru lub miasta. Flagowe projekty rewitalizacji pełnią także rolę reklamy miejsca, informację, iż jest miejsce do inwestowania lub wydawania pieniędzy. Coraz więcej przedsięwzięć w tym zakresie realizowanych jest przez sektor prywatny oraz w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.  

CELE STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli sektora prywatnego do współtworzenia nowoczesnej i kreatywnej przestrzeni i miejsc, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, budowania atrakcyjnych ofert i programów  funkcjonalno –użytkowych rewitalizowanych obiektów oraz nowych produktów miejskich i turystycznych. Studia dostarczają interdyscyplinarnej teoretycznej oraz praktycznej wiedzy na temat planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji miejsc i obiektów i ich komercjalizacji. Uczą kompleksowego spojrzenia na przekształcanie przestrzeni i współpracy z różnymi aktorami procesu.

Istotą studiów jest:

  • Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji,
  • Praktyczne i przygotowanie Studenta do realizacji i koordynacji działań rewitalizacyjnych,
  • Wymiana doświadczeń i prezentacji dobrych i złych praktyk w zakresie rewitalizacji,
  • Konfrontacja praktyki i teorii w zakresie rewitalizacji.

ADRESACI STUDIÓW:

Studia skierowane są do „kreatywnych profesjonalistów” – specjalistów najróżniejszych dziedzin m.in.: kultury, architektury, designu, finansów, rynku nieruchomości, przedsiębiorców świadczących różnorodne usługi związane: z doradztwem, edukacją, turystyką, handlem, rzemiosłem oraz związanych z sektorem przemysłów kreatywnych, a także agencji rozwoju regionalnego i lokalnego.      

FORMA ZALICZENIA:

  • Udział w zajęciach,
  • Pozytywne oceny z przedmiotów objętych programem nauczania,
  • Praca dyplomowa
  • Obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu

PREZENTACJA STUDIÓW:

LICZBA GODZIN: 240 h CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

BLOKI PROGRAMOWE/ TREŚCI PROGRAMOWE LICZBA GODZIN OGÓŁEM LICZBA GODZIN WYKŁADY LICZBA GODZIN ĆW.
1. Rewitalizacja w polityce Unii Europejskiej 4 4 -
2. Współczesne trendy i tendencje w rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej 8 8 -
3. Gospodarka kreatywna 8 8 -
4. Rozwój zrównoważony 6 6 -
5. Urbanistka operacyjna 10 4 6
6. Warsztaty planistyczne Charette 15 - 15
7. Designe inspirujący w rewitalizacji 10 5 5
8. Społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji 10 4 6
9. Komunikacja i marketing w działaniach rewitalizacyjnych 15 5 10
10. Środowiskowo-techniczne aspekty rewitalizacji 6 6 -
11. Ekonomiczno-finansowy aspekt rewitalizacji 10 4 6
12. Architektoniczno-urbanistyczny aspekt rewitalizacji 10 4 6
13. Rewitalizacja terenów nadrzecznych (Waterfront) 4 4 -
14. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznych (Placemaking) 5 5 -
15. Europejskie programy i projekty rewitalizacji -  Case studies 4 4 -
16. Zarządzanie projektami rewitalizacji (Management and Marketing) 10 4 6
17. Warsztat managera 15 - 15
18. Rynek nieruchomości w procesie rewitalizacji 20 8 12
19. Partnerstwo – publiczno prywatne 10 4 6
20. Źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 10 4 6
21. Atrakcyjność turystyczna a rewitalizacja (Revitur) 10 4 6
22. Produkt turystyczny i jego komercjalizacja 10 4 6
23. Seminarium dyplomowe 30 - 30
SUMA 240 99 141

  Opracowanie: Dominika Muszyńska -Jeleszyńska Magdalena Jasińska   Bydgoszcz, 22.03.2012 r.